La Sindicatura Local

La Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya

Creació

La creació de la institució de la sindicatura local en la regulació autonòmica es va introduir mitjançant la Llei 21/2002, de 5 de juliol, de setena modificació de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim local de Catalunya.

Els ajuntaments poden acordar la creació de la institució, com un òrgan complementari de l'administració, si ho aprova el ple per majoria absoluta. Qualsevol grup municipal pot presentar la proposta. 

Article 46. Òrgans del municipi

46.2.b  Poden complementar l'organització municipal:

(...) 
 
c) El síndic o síndica municipal de greuges, si ho acorda el ple per majoria absoluta, a proposta d'un grup municipal.

Requisits per a ser nomenat síndic/a o defensor/a

Qualsevol ciutadà o ciutadana, que disposi plenament dels seus drets, sigui major d'edat i tingui la condició de català pot ser escollit com a síndic o síndica municipal de greuges.

Article 56.bis. Síndic o síndica municipal de greuges

1. Per a poder ésser elegit síndic o síndica municipal de greuges, s'han de complir les condicions següents:

a)  Ésser major d'edat i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.
b) Tenir la condició política de català, d'acord amb el que estableix l'article 6  de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (*).

(*) La referència dins del vigent Estatut d'autonomia correspon a l'article 7.

Elecció pel ple i nomenament

El ple ha d'escollir el síndic o defensor per una majoria qualificada de tres cinquenes parts. En cas de no aconseguir aquesta majoria en la primera votació, serà suficient la majoria absoluta per a la segona. El nomenament correspon a l'alcalde o alcaldessa.

Article 56.bis Síndic o síndica municipal de greuges

2 El síndic o síndica municipal de greuges és escollit pel ple de l'ajuntament per una majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres, en primera votació; si no s'assoleix aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta. Correspon a l'alcalde o alcaldessa de nomenar el síndic o síndica municipal de greuges.

Durada del càrrec

El mandat del síndic o defensor és per cinc anys, per tal que resti totalment desvinculat i separat dels mandats i les eleccions municipals.  Només pot cessar per renúncia pròpia, incapacitat o condemna ferma.

Article 56.bis Síndic o síndica municipal de greuges

3 El càrrec de síndic o síndica municipal de greuges té una durada de cinc anys; només pot cessar per renúncia expressa, per mort o per incapacitat sobrevinguda o per condemna ferma per delicte dolós

Funcions

El síndic o defensor local exerceix les seves funcions des de la independència de criteri i la objectivitat. Ha de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels seus veïns,  tot i que l'activitat supervisora se circumscriu a l'administració local. 

Article 56.bis Síndic o síndica municipal de greuges

4  La funció de síndic o síndica municipal de greuges és defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi, per la qual cosa pot supervisar les activitats de l'Administració municipal. El síndic o síndica municipal de greuges exerceix la seva funció amb independència i objectivitat.