La Sindicatura Local

Algunes qüestions prèvies

El reglament de la institució

La delimitació de les funcions i competències de les sindicatures locals ha estat un dels punts principals d'anàlisi i reflexió de les Trobades de síndics i defensors locals. L'any 2002 es van fer arribar al Parlament de Catalunya algunes propostes per a la regulació de la institució. Els articles que es van incloure en la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Llei 21/2002, de 5 de juliol, de setena modificació de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya) van regular els trets bàsics de la institució: la creació, les funcions, les condicions per a ser escollit síndic o síndica municipal, la durada del càrrec i algunes causes de cessament.

L'aparició d'aquesta normativa va comportar la necessitat de revisar els reglaments ja existents i l'encàrrec de la redacció d'una primera proposta de Reglament-tipus. Aquest treball va ser desenvolupat per la Sra. Joana Ricardo Hoyos, lletrada de l'Ajuntament i assessora jurídica del Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet. El Reglament va ser presentat a la V Trobada de Síndics i Defensors Locals, celebrada el 27 de març de 2003 en aquesta mateixa ciutat, i assumit formalment com a model pel FòrumSD.

Aquest Reglament-tipus ha estat el 2006 actualitzat per un Grup de Treball promogut per la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans de la Diputació de Barcelona, on han estat  representats tècnics i polítics de diversos municipis (amb sindicatura i sense), personal assessor del Síndic de Greuges de Catalunya i Síndics i Defensors locals membres del FòrumSD, amb el suport de les secretaries científica i tècnica de la Xarxa: l'Institut de Drets Humans de Catalunya i el Centre per a la Participació Ciutadana de l'Organisme Autònom Flor de Maig de la Diputació de Barcelona. 

El resultat va ser la redacció, aprovació i publicació de la Guia de Debat: "Síndics i síndiques, defensors i defensores de la ciutadania. Apunts per a la seva implementació". 

La proposta de Reglament que us presentem i proposem en aquesta web és la versió actualitzada i inclosa en les pàgines d'aquesta guia. Cal destacar que la proposta ha obtingut un dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, algunes de les indicacions de la qual també hi han estat incorporades.

Podeu descarregar els arxius de la guia i el reglament des de la pàgina de documents