Els defensors

Com es pot presentar una queixa

Requisits

Qualsevol persona, empresa, entitat o associació pot presentar una queixa. La seva presentació és independent de la situació legal o d'empadronament en què es pugui trobar la persona afectada. 

La queixa suposa la manifestació d'una disconformitat d'un ciutadà o ciutadana davant una actuació o decisió municipal. També es pot presentar per la manca d'actuació,  resposta o excessiu retard a una petició o dins d'un procediment. En qualsevol cas, la persona que presenta la queixa entén que algun dels seus drets s'han pogut vulnerar.

L'objecte o motiu de la queixa s'ha de trobar dins de les competències pròpies i àmbit de decissió que tenen els ajuntaments. Si la queixa correspon a l'administració de la Generalitat es derivaran al Síndic de Greuges de Catalunya. Si correspon a l'administració de l'Estat seran derivades al Defensor del Poble Espanyol.

La queixa s'ha de presentar per escrit o verbalment a les oficines dels síndics o defensors. Si la queixa és verbal, el ciutadà o ciutadana que la presenta haurà de signar el formulari utilitzat a l'entrevista i previst per a aquests casos.  Si la queixa arriba per correu electrònic i cal obrir formalment una actuació,  li serà comunicat al remitent per tal que, de forma presencial, pugui ratificar amb la seva signatura la presentació de la queixa.

Cal acompanyar la queixa dels documents, sol·licituds, informes, instàncies o  resolucions  de què es disposi i que puguin servir per al seu anàlisi i resolució. 

Límits

Com a criteri general no es poden acceptar queixes que no hagin estat presentades prèviament pels canals normalitzats d'atenció a la ciutadania davant dels serveis municipals a que correspongui o que es trobin dins dels terminis previstos en les normatives per a rebre una resposta o resolució.

Els síndics i defensors locals no poden acceptar queixes sobre qüestions generades entre els particulars,  que corresponguin a àmbits de regulació entre privats o sobre temes de consum relacionats amb empreses privades.

No s'acceptaran les queixes anònimes, les que es puguin motivar en la mala fe o aquelles en què hi hagi una manifesta manca de fonamentació. Tampoc es poden acceptar les queixes que es trobin pendents d'una resolució judicial, les que hagin estat presentades i admeses davant el Síndic de Greuges de Catalunya o el Defensor del Pueblo, o les que hagin estat presentades com una demanda o recurs davant l'administració de Justícia.

Com puc presentar una queixa

Aquest enllaç us portarà directament a les dades de contacte dels síndics, síndiques,  defensors i defensores locals, membres del FòrumSD, dels pobles i ciutats que disposen d'una sindicatura local.

Si no hi trobeu el nom de la vostra població és molt possible que el vostre ajuntament  encara no s'hagi plantejat aquest compromís. Si és així, us suggerim que recomaneu a algun dels tècnics,  responsables municipals o càrrecs electes del vostre ajuntament que visitin aquestes pàgines per recollir informació i considerar aquesta possibilitat. Si a la vostra població no disposeu de sindicatura local, haureu d'adreçar la vostra queixa al Síndic de Greuges de Catalunya.

Enllaços a les sindicatures locals