Els defensors

Els Síndics i Defensors locals a Catalunya

Marc Legal

Catalunya és l'única comunitat que, amb la intervenció dels mateixos síndics locals, ha regulat formalment aquesta institució. La seva inclusió en la normativa d'àmbit local ratifica i confirma la potestat reglamentària i d'autoorganització dels municipis, en virtut de la qual poden optar per crear la institució del Síndic municipal de Greuges com un òrgan complementari de l'administració.

L'any 2002 es va incloure la Sindicatura municipal de Greuges a la normativa autonòmica, dins de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril) on es concreten els mínims que cal per implantar la figura als municipis (articles 48.2 c i 59).

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 assumeix aquesta realitat quan reconeix  la possibilitat d'establir relacions de col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i els síndics i defensors locals (article 78.4).

També cal emmarcar la institució dins de la promulgació i ratificació per part d'un gran nombre de municipis de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a les Ciutats, de 18 de maig de 2000, la qual inclou l'ombudsman municipal o defensor del poble com un dels mecanismes de prevenció i garantia dels drets humans de proximitat (article 27.1).

Finalment, els trets que es determinen en la Llei Municipal i que es complementen en el Reglament de la institució, aprovat per cada Ajuntament i que es promou des del FòrumSD, son bàsicament els seguents:

  • El síndic/a o defensor/a és nomenat pel ple de la corporació amb una majoria de tres cinquenes parts.
  • El càrrec té una durada de cinc anys.
  • La institució no està subjecta a cap mandat imperatiu i actuarà d'acord amb els criteris de legalitat i d'equitat. No rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia, independència i objectivitat.
  • L'informe anual, presentat al Ple de la corporació, és el resum de la seva activitat i el recull de les resolucions i recomanacions presentades per la institució al municipi.

La creació de la institució en un ajuntament és una mostra de la maduresa democràtica i del compromís d'atenció i servei a la ciutadania dels seus responsables polítics.

COM ES POT PRESENTAR UNA QUEIXA