Els defensors

Els orígens i els fonaments de la institució

Els orígens de la institució de l’ombudsman (els síndics o defensors) s’han de situar als països nòrdics europeus. La constitució sueca de 1809 preveu per primer cop la institució de l’ombudsman com una garantia del compliment de les lleis i com a defensa dels abusos dels funcionaris reials sobre el poble. Molt aviat la funció de l’ombudsman es concreta en la difusió i advertiment públic dels greuges i els seus responsables, seguit de la capacitat de proposar solucions i alternatives que puguin garantir el respecte als drets i el compliment de les lleis.

Un dels trets principals d’aquesta institució és que es defineix com una magistratura de persuasió, el que suposa que les seves decisions no tenen caràcter vinculant per a l’administració que els rep. Aquest fet situa que l’autoritat de la institució no esdevé per cap exercici ni relació de poder, sinó que es fonamenta en la convicció de la raó i dels arguments que aporta l’aplicació dels criteris de justícia i equitat amb els quals treballa des de la seva independència i objectivitat, a l’hora de resoldre els casos que se li presenten.

L’ombudsman, el síndic o defensor, és escollit amb majories qualificades pel parlament, estatal o autonòmic, que el nomena. A l'àmbit local, és el plenari municipal, entès com a assemblea legislativa i parlament de la pròpia ciutat, qui ha d’escollir i nomenar al síndic o defensor municipal. Aquesta configuració en què el vincle formal s'estableix i es manté amb l'assemblea que el nomena garanteix que la institució sigui independent del govern executiu i de la resta de poders de l'estat.

L'estat espanyol incorpora la institució del Defensor del Pueblo en la Constitució de 1978. Posteriorment, la majoria de les Comunitats Autònomes opten també per la creació de la institució dins dels respectius Estatuts. 

Catalunya incorpora la institució del Síndic de Greuges des de l'Estatut d'Autonomia de 1978.

El 27 d'abril de 1990 el Plenari de l'Ajuntament de Lleida aprova la creació de la institució del Síndic de Greuges de La Paeria, com una instiució independent que vetlla pel respecte i pel compliment dels drets de la ciutadania.