Els defensors

El Defensor del Pueblo español

Marc Legal

La Constitució Espanyola de 1978 introdueix la institució del Defensor del Pueblo mitjançant la incorporació de l'article 54: "Una llei orgànica regularà la institució del Defensor del Pueblo, com a alt comissionat de les Corts Generals, designat per aquestes per a defensar els drets compresos en aquest Títol; a aquest efecte podrà supervisar l'activitat de l'Administració, i donar-ne compte a les Corts Generals".

El posterior desenvolupament normatiu de la institució ve donat per La Llei Orgànica 3/1981 del Defensor del Pueblo, modificada per la Llei Orgànica 2/1992. També cal tenir en compte la Llei 36/1985, amb la qual es regulen les relacions entre la institució i les figures similars en les comunitats autònomes.

El primer Defensor del Pueblo de l'estat espanyol va ser el Sr. Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, qui va ocupar el càrrec des de l'any 1982 fins al 1987. El Sr. Álvaro Gil Robles va assumir el segon mandat de la institució entre els anys 1988 i 1993. El tercer mandat va correspondre al Sr. Fernando Álvarez de Miranda y Torres i pel període 1994-1999. El 5 de juny de l'any 2000, el Sr. Enrique Múgica Herzog va ocupa el càrrec de Defensor del Pueblo i a l'any 2005 les Corts Generals van renovar el seu nomenament per a un segon mandat de cinc anys. Al juliol de 2010 i un cop esgotat el mandat, la adjunta Maria Luisa Cava de Llano, va ocupar el càrrec "en funcions" a la espera de la elecció del següent defensor/a.

Des del 23 de juliol de 2012 la Sra. Soledad Becerril Bustamante és la Defensora del Pueblo y, per primera vegada, una dona ocupa aquesta màxima responsabilitat a la institució

www.defensordelpueblo.es