Els defensors

El Defensor del Poble Europeu

Marc Legal

El 9 de març de 1994 el Parlament Europeu va resoldre la creació del Defensor del Poble Europeu amb l'apovació de l'estatut que determina les seves funcions i les condicions generals de la seva organització.

El Defensor del Poble Europeu pot rebre i resoldre queixes que estiguin motivades per una mala administració o funcionament de les institucions i/o organismes de la Unió Europea. La seva actuació es troba restringida a aquest àmbit i no disposa de competències sobre qüestions que corresponguin a les administracions i autoritats nacionals, regionals o locals. 

El juliol de 1995 es va escollir el Sr. Jacob Söderman com a primer Defensor del Poble Europeu, qui va desenvolupar el seu mandat fins al 2003.

Fins al setembre de 2013 el Sr. P. Nikiforos Diamandouros ha estat el titular de la institució.

Des d'octubre de 2013 i després de ser nomenada pel Ple del Parlament Europeu, la irlandesa Sra. Emily O'Reilly és la Defensora del Poble Europeu.

www.ombudsman.europa.eu/home/es